Handelsbetingelser 

1. oplysninger

Servicehundeakademiet ApS
Bjergvejen 34
5672 Broby
CVR 43584359
info@servicehundeakademiet.dk 

2. Anvendelse 

Disse handelsbetingelser gælder for alle tilmeldinger til uddannelse samt arrangementer, kurser, oplæg, foredrag mv. der udbydes af Servicehundeakademiet ApS via elektronisk tilmelding. 

3. Priser og betaling 

Alle priser er i danske kroner DKK.

Tilmeldinger er først gældende og bindende, når  ansøgningskrav er opfyldt og depositum er indbetalt på reg.nr. 3409 konto 13515409. Depositum indbetales senest 14 dage før opstart. Restbeløb indbetales senest dagen før opstart.

Tilmelderen betaler selv eventuelle gebyrer, som egen kortudsteder måtte opkræve. 

4. Levering 

Når tilmelderen har tilmeldt sig uddannelse, arrangementer, kurser, oplæg, foredrag mv. vil denne modtage en tilmeldingsbekræftelse via e-mail.

5. Fortrydelsesret 

Ved rettidig afmelding refunderes restbeløb. Beløbet vil blive tilbagebetalt inden rimelig tid efter berettiget afmelding, dvs. inden tilmeldingsfristen udløber. 

Ved for sen afmelding eller udeblivelse, foretager Servicehundeakademiet ApS ikke tilbagebetaling af betalte beløb.

6. Reklamation over mangler 

Såfremt uddannelse, arrangementer, kurser, oplæg, foredrag mv. lider af en mangel, kan du gøre disse gældende over for Servicehundeakademiet ApS. 

For så vidt angår reklamation over mangler ved uddannelse, arrangementer, kurser, oplæg, foredrag mv. skal dette ske ved skriftlig henvendelse til Servicehundeakademiet ApS inden rimelig tid efter arrangementets afholdelse. I øvrigt gælder dansk rets almindelige regler om reklamation og mangelsbeføjelser. 

Ved reklamation over mangler rettes henvendelse til info@servicehundeakademiet.dk 

7. Ansvar 

Tilmelding via elektronisk tilmeldingsformular afhænger af brugerens input og valg, hvorfor eventuelle fejl i tilmelderens input eller valg ikke kan tilregnes Servicehundeakademiet ApS. 

Såfremt der indtastes fejlagtige oplysninger, kan disse berigtiges ved henvendelse til info@servicehundeakademiet.dk 

Deltagere bekræfter ved tilmelding, at de er indforstået med, at deltagelse sker på eget ansvar, og at Servicehundeakademiet ApS ikke kan drages til ansvar for skader, deltageren pådrager sig selv eller andre under uddannelse, arrangementer, kurser, oplæg, foredrag mv. og som ikke kan tilskrives Servicehundeakademiet ApS. 

8. Aflysning – Force majeure og for få tilmeldte 

8.1 Force majeure 

I tilfælde af force majeure, er Servicehundeakademiet ApS berettiget til, at aflyse arrangementet (forud for og under arrangementet). 

Force majeure foreligger, når planlagt afholdelse af arrangementet medfører, at det er uforsvarligt eller i øvrigt ikke er muligt, at afholde arrangementet og dette skyldes ekstraordinære omstændigheder, som arrangøren ikke kunne afbøde og ikke burde have forudset, f.eks. voldsomt uvejr, krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lockouts, epidemier, pandemier eller lignende. 

Arrangøren skal påberåbe sig force majeure inden 5 dage efter, at force majeure er indtrådt. 

Såfremt Servicehundeakademiet ApS aflyser arrangementet (forud for og under arrangementet), som følge af force majeure, er arrangøren ikke ansvarlig for direkte- eller indirekte tab, som deltageren lider som følge af aflysningen. 

OBS: Såfremt en force majeure-begivenhed indtræder under- eller umiddelbart op til arrangementets afholdelse, vil der ikke ske tilbagebetaling af restbeløb. 

8.2 For få tilmeldte 

Servicehundeakademiet er berettiget til at aflyse arrangementet, såfremt der er for få tilmeldte. En sådan aflysning kan ske senest 1 uger inden arrangementsdatoen, medmindre andet fremgår af den konkrete arrangements-/kursusbeskrivelse.

Aflysning af hold på uddannelsen kan ske, hvis der er under 5 tilmeldte pr. modul. I tilfælde af dette, vil hele beløbet blive tilbagebetalt. 

Såfremt Servicehundeakademiet ApS benytter sig af aflysning efter dette pkt. 8.2, er Servicehundeakademiet ApS ikke erstatningsansvarlig for noget direkte eller indirekte tab, deltageren måtte lide sig i forbindelse hermed. 

9. Persondata 

Når du anvender den elektroniske tilmeldingsformular behandler vi dine personoplysninger med henblik på, at du kan modtage information vedrørende din tilmelding eller anden relevant information fra os. Personoplysninger anvendes ligeledes i forbindelse med deltager- og resultatlister.  

 

Opdateret 03.02.2023